لیسه مسلکی نابینایان برای سال تعلیمی ۱۳۹۵ هجری خورشید ۲۸ کودک نابینا را پذیرفت

06

تاریخ نشر: 01/05/2016
رده: اعلامیه مطبوعاتی
۱۲ثور ۱۳۹۵ هجری خورشیدی

لیسه مسلکی نابینایان برای سال تعلیمی ۱۳۹۵ هجری خورشید ۲۸ کودک نابینا را پذیرفت و برای پذیرش ۵۰ کودک نابینای دیگر نیز آمادگی دارد.
خواجه عبدالکبیر صدیقی مدیر لیسه مسلکی نابینایان می‌گوید؛ “در آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۵ هجری خورشیدی ظرفیت جذب این لیسه کم بود و ما تنها توانایی جذب ۲۸ تن را داشتیم. اما پس از اعلام کمک‌های بیشتر بانک‌جهانی در بخش مواد درسی و ترانسپورت این لیسه به زودی ۵۰ کودک نابینای دیگر را جذب خواهد کرد”.
لیسه مسلکی نابینایان که در چوکات معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان در کابل فعالیت دارد بزرگترین تمویل کننده غیر حکومتی آن بانک‌جهانی است. در حال حاضر در این لیسه بیش از دوصد و بیست تن از افراد نابینا در بخش های مختلف درس می خوانند.
……………………………………………………………………………

In 1395, Visually Impaired Technical High School enrolled 28 visually impaired students and is ready to enroll another 50 soon. Mr. Khawaja Abdul Kabir head of visually impaired technical high school said that the capacity for enrolling visually impaired was limited at the beginning of the year. But it improved after the World Bank declared its support in regards to the teaching materials and transportation facilities for the students. This support enabled us to enroll another 50 soon. Visually impaired technical high school is one of the schools under Deputy Ministry of TVET that is supported by the World Bank and currently more than 200 students are studying in different fields at this institute.

گزارشگر: یونس آرین