انستیتوت تکنالوژی افغان نزدیک به یک هزار تن از فارغان صنوف دوازدهم و بیش از سه صد تن از فارغان صنف دهم را برای سال‌تعلیمی ۱۳۹۵ هجری خورشیدی پذیرفت.

11

تاریخ نشر: 28/05/2016
رده: اعلامیه مطبوعاتی
۸جوزا ۱۳۹۵ هجری خورشیدی

انستیتوت تکنالوژی افغان نزدیک به یک هزار تن از فارغان صنوف دوازدهم و بیش از سه صد تن از فارغان صنف دهم را برای سال‌تعلیمی ۱۳۹۵ هجری خورشیدی پذیرفت. این دانش‌آموزان که از طریق کانکور وزارت تحصیلات عالی و به طور آزاد از سوی معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی معرفی شده‌اند، قرار است در بخش‌های ساختمانی، تعمیرات، برق، ماشین، موتر و کامپیوترساینس تحت آموزش قرار گیرند. عبدالوحید الفت، هماهنگ کننده پروژه انکشاف مهارت‌های مسلکی در تکنالوژی افغان می‌گوید، بانک‌جهانی انستیتوت تکنالوژی افغان را در بخش‌های بازسازی، دیزاین، تخنیک، معیاری سازی نصاب تعلیمی، ارتقای ظرفیت استادان، فراهم نمودن زمینه کارهای عملی پیش از فراغت برای دانشجویان و ارزیابی بازار کار برای فارغان، کمک می‌کند. او افزود، در نتیجه راه‌اندازی برنامه‌های موثر از سوی بانک‌جهانی بیش از ۵۵درصد فارغان سال گذشته این انستیتوت هم‌اکنون در ادارات مختلف دولتی و خصوصی جذب شده‌اند. در حال حاضر، نزدیک به ۴هزار تن در انستیتوت تنکالوژی‌افغان مصروف فراگیری آموزش هستند، که از این میان ۶۵درصد آن را پسران و ۳۵درصد دیگر را دختران تشکیل می‌دهند.

Thousands of school graduates and more than three hundred tenth grade graduates have been enrolled by Afghan Institute of technology for the year of 1395. These students which were selected through Kankoor exam and directly from Deputy ministry of Technical vocational Education and Training are going to be classified in Electricity, Construction, Machine, Engine and Computer science fields. Abdul Waheed Ulfat, ASDP project’s coordinator in (AIT) said, the World Bank assist AIT in the field of rehabilitation, Design, Technic, standardization of curriculum, Teachers’ capacity building, providing  practical work opportunities for students before their graduation and evaluation of work’s bazar for student. He added, more than 55% of last year’s graduates of AIT have been recruited in governmental and public sectors through setting up effective programs by World Bank. In the present, about 4000 students is being taught in AIT in which 65% are boys and 35% are girls.

 گزارشگر: یونس آرین