آغاز بخش‌دوم کمک‌های تقدیری پروژه انکشاف‌ مهارت‌های افغانستان به انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی

1

تاریخ نشر: 05/06/2016
رده: عمومی
۱۶جوزا ۱۳۹۵ هجری خورشیدی

بخش‌دوم کمک‌های تقدیری پروژه انکشاف‌ مهارت‌های افغانستان (ASDP2) به انستیتوت‌های تخنیکی و مسلکی، روز یک‌شنبه با حضور داشت پوهندوی رحیل‌محمد فرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت‌معارف، خانم صارمه افضلی رییس این پروژه و آمرین بیست انستیتوت تخنیکی و مسلکی در کابل آغاز شد.
صارمه افضلی رییس پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان گفت: قرار است در بخش‌دوم کمک‌های تقدیری پروژه ASDP2 به ۲۰ انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی که از میان ۶۲ انستیتوت واجد شرایط شناخته‌ ‌شده‌اند، به مبلغ (سی، سی‌هزار) دالر امریکایی پرداخت شود. در صورتی‌که این انستیتوت‌ها بتوانند در مدت ۳ماه از کمک‌‌های تقدیری (۳۰هزار دالری) استفاده خوب کنند، برنده کمک‌های انکشافی (۴صد هزار دالری) پروژه انکشاف مهارت‌ها نیز شناخته می‌شوند.
رییس پروژه ASDP افزود؛ که این کمک‌ها به دو هدف عمده صورت می‌گیرد؛
اول؛ آمادن کردن یک بزنس‌پلان که انستیتوت‌ها بتوانند به اساس آن برنامه ۵ ساله خود را تنظیم نمایند.
دوم؛ بر آورده ساختن نیازهای اولیه و اساسی لیسه‌ها و انستیتوت‌های تخنیکی و مسلکی.
هم‌چنان در این برنامه رحیل‌‌محمد فرملی ضمن سپاس و قدردانی از کمک‌های همیشگی بانک‌جهانی و تلاش‌های همه‌جانبه رییس و اعضای پروژه ASDP گفت: امیداورم که ۲۰ انستیتوت معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی که برنده شناخته شده‌اند، از کمک‌های تقدیری بانک‌جهانی به اساس نیازمندي ‌های خود استفاده درست نمایند، تا از کمک‌های انکشافی ۴صدهزار دالری پروژه ASDP نیز مستفید شوند.
پروژه ASDP که در چوکات معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف فعالیت می‌کند تمویل کننده آن بانک‌جهانی می‌باشد. بحش نخست این پروژه در سال ۲۰۰۸ آغاز و در سال ۲۰۱۳ پایان یافته‌است، بخش دوم آن در سال ۲۰۱۳ آغاز شده و تا سال ۲۰۱۸ ادامه پیدا خواهد کرد.
این پروژه در سال ۲۰۱۴ کمک‌های تقدیری خود را به مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسکلی آغاز کرده است در آن زمان از میان ۵۰ مکتب و انستیتوت تخنیکی و مسلکی تنها ۱۵ انستیتوت واجد شرایط کمک‌های تقدیری شاخته شده بودند.
پس از مصرف کمک‌های تقدیری، ارزیابی که از این ۱۵ انستیتوت صورت گرفته‌بود تنها ۸ انستیتوت موفق شده بود، که از کمک‌های چهارصدهزار دالری بانک‌جهانی نیز مستفید گردند.
گزارشگر: یونس آرین